โปรแกรมถอด VAT

ราคาสินค้า (รวม VAT) : บาท
ราคาสินค้า ราคา VAT
0.00 0.00
 
ยอดสินค้ารวม VAT  = 0.00  บาท