คำศัพท์ ประเภท คำแปล หมายเหตุ
ตัวอย่างประโยค
ที่มา :


เกมส์ฝึกจำคำศัพท์   |   เกมส์ฝึกจำประเภทของคำศัพท์


   ค้นหา * กดปุ่มนี้เพื่อ Refresh ข้อมูลได้คำศัพท์

ตอนนี้มีคำศัพท์สะสมรวมทั้งหมด 292 คำ    จากทั้งหมด 9263 ตัวอย่าง


คำศัพท์ แปลว่า ตัวอย่างประโยค ที่มา
1 WEB-INF\web.xml v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
2 /WEB-INF/web.xml v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
3 WEB-INF/web.xml v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
4 /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
5 file:///etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
6 invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
7 .. v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
8 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
9 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
10 /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
11 %2fetc%2fpasswd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
12 /etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
13 .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
14 /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
15 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
16 ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
17 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
18 ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
19 ../../../../../../../../../../etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
20 WEB-INF\web.xml n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
21 /WEB-INF/web.xml n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
22 WEB-INF/web.xml n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
23 /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
24 file:///etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
25 invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
26 .. n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
27 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
28 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
29 /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
30 %2fetc%2fpasswd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
31 /etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
32 .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
33 /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
34 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
35 ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
36 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
37 ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
38 ../../../../../../../../../../etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
39 WEB-INF\web.xml adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
40 /WEB-INF/web.xml adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
41 WEB-INF/web.xml adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
42 /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
43 file:///etc/passwd adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
44 invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
45 .. adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
46 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
47 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
48 /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
49 %2fetc%2fpasswd adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
50 /etc/passwd adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
51 .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
52 /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
53 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
54 ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
55 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
56 ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
57 ../../../../../../../../../../etc/passwd adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
58 WEB-INF\web.xml v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
59 /WEB-INF/web.xml v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
60 WEB-INF/web.xml v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
61 /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
62 file:///etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
63 invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
64 .. v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
65 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
66 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
67 /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
68 %2fetc%2fpasswd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
69 /etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
70 .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
71 /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
72 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
73 ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
74 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
75 ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
76 ../../../../../../../../../../etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
77 WEB-INF\web.xml n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
78 /WEB-INF/web.xml n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
79 WEB-INF/web.xml n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
80 /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
81 file:///etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
82 invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
83 .. n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
84 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
85 ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
86 /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
87 %2fetc%2fpasswd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
88 /etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
89 .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
90 /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
91 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
92 ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
93 ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
94 ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
95 ../../../../../../../../../../etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
96 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
97 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
98 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
99 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
100 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
101 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
102 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
103 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
104 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
105 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
106 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
107 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
108 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
109 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
110 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
111 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
112 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
113 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
114 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
115 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
116 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
117 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
118 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
119 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
120 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
121 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
122 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
123 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
124 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
125 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
126 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
127 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
128 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
129 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
130 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
131 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
132 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
133 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
134 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
135 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
136 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
137 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
138 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
139 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
140 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
141 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
142 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
143 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
144 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
145 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
146 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
147 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
148 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
149 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
150 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
151 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
152 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
153 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
154 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
155 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
156 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
157 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
158 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
159 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
160 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
161 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
162 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
163 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
164 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
165 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
166 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
167 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
168 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
169 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
170 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
171 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
172 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
173 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
174 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
175 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
176 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
177 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
178 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
179 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
180 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
181 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
182 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
183 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
184 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
185 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
186 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
187 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
188 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
189 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
190 1  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
191 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF\web.xml 123456 : 1
11-05-2567
192 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
193 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
194 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
195 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
file:///etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
196 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 123456 : 1
11-05-2567
197 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
.. 123456 : 1
11-05-2567
198 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
199 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
200 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 123456 : 1
11-05-2567